News Updates

बचत योजना :

सदस्यहरुलाई बचत गर्ने बानिको विकास गर्न तथा आफुसंग रहेको पुँजीको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने

मासिक अनिवार्य बचत खाता

यस संस्थाका सदस्यले मासिकरुपमा अनिवार्य जम्मा गर्ने गरी यो खाता साचालनमा छ । यस खाताको न्यूनतम रकम

साधारण बचत

यस योजना अन्तर्गत न्युनतम रु १०००/- जम्मा गरी यो खाता खोल्न सकिनेछ यस बचत खातामा

Publications
offer
Contact Info

White Rose Saving & Credit Cooperative Ltd.

Sourekhutta
Kathmandu, Nepal
Tel : 977-1-4361422
E-mail: whiteroesaving@gmail.com

Our Services

;]jf tyf ;'ljwf M

cfˆgf ;b:ox?nfO{ lgDg ;]jf k|bfg ul/g]5 M

 != art of]hgf M

;b:ox?nfO{ art ug]{ aflgsf] ljsf; ug{ tyf cfkm';+u /x]sf] k'FhLsf] pRrtd k|ltkmn k|fKt ug]{ u/L lgDg lsl;dsf art sfo{qmdx? /x]sf5g\ .

 s= dfl;s clgjfo{ art vftf -Periodic Savings _

o; ;+:yfsf ;b:on] dfl;s?kdf clgjfo{ hDdf ug]{ u/L of] vftf ;~rfngdf 5 . o; vftfsf] Go"gtd /sd cjlw / Jofhb/ lgDgfcg';f/ /x]sf]5 .

cjlw tyf k|sf/

Jofhb/ -dfl;s df}}Hbftdf _

Go'gtd dfl;s art

! aif]{ cfjlws art

!) Ü

? @)))÷–

@ aif]{ cfjlws art

!@ Ü

? @)))÷–

dfl;s art ? %)))÷– eGbf dfyL ug]{ ;b:onfO{ yk ! k|ltzt / !) xhf/ eGbf dfyL ug]{ nfO{ yk !=% Ü  Jofh a9fO{g]5 .

 v= x\jfO{6/f]h :k]zn art vftf (White Rose Special Account):

of] art vftf ljz]ift o; ;+:yfsf ;b:ox?sf] a}lsË sf/f]jf/ o;} ;+:yf dfkm{t ug{ k|]l/t ug]{ nIo /flv of] vftf  ;~rfngdf /x]sf]5 . o; artdf !)Ü -b}lgs df}Hbftdf_ Jofh k|bfg ul/g]5 . of] vftf ;~rfng ug{ ? !),)))÷– Go"gtd df}Hbft /xg'kg]{5 .

u= ;+:yfut art vftf (Corporate Saving Account):

cGo ;+:yfx?af6 vf]lng] o; vftfdf ? %,)))÷– hDdf u/L vftf ;~rfng ug{ ;lsg]5 . o; art vftfdf aflif{s (Ü -dfl;s df}Hbftdf_ #÷# dlxgfdf Aofh k|bfg ul/g]5 .

3= afn v'q's] art vftf M

o; ;+:yfsf ;b:ox?sf] kl/jf/sf afn aflnsfx?sf] ;fgf] ltgf] /sd ;+sngnfO{ nlIft u/L  afn v'q's] art sfo{qmd ;~rfng ul/Psf] 5 . o;df ? !)) n] vftf vf]Ng ;lsg]5 . o;sf x/]s u|fxsnfO{ Pp6f v'q's] k|bfg ul/g]5 ;f] v'q's]df ;+slnt ePsf] /sd x/]s ;b:on] dfl;s ?kdf ;+:yfdf hDdf u/fpg' kg]{5 . v'q's] jfkt ? @)) w/f}l6 /flvg]5 . o; art df !)Ü Jofh  -dfl;s df}Hbftdf_ k|bfg ul/g] 5 .

ª= ;fwf/0f art -General Saving_

o; of]hgf cGtu{t Go'gtd ? !)))÷– hDdf u/L of] vftf vf]Ng ;lsg]5 o; art vftfdf aflif{s (Ü -dfl;s

df}Hbftdf_ ^÷^ dlxgfdf Aofh k|bfg ul/g]5 .


Board Members
 • श्री डा. रामचन्द्र भुसाल
  अध्यक्ष

 • श्री सीताराम के.सी.
  उपाध्यक्ष

 • श्री ओम शर्मा
  सचिव

 • श्री भरतप्रसाद भुसाल
  कोषाध्यक्ष

 • श्री कृष्ण कुवंर
  सदस्य

 • श्री सन्तोषी भेटवाल
  सदस्य

 • श्री शिवराज बजगाईँ
   सदस्य

 • White Rose Saving & Credit Co-operative Ltd.
  Board Member