News Updates

बचत योजना :

सदस्यहरुलाई बचत गर्ने बानिको विकास गर्न तथा आफुसंग रहेको पुँजीको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने

मासिक अनिवार्य बचत खाता

यस संस्थाका सदस्यले मासिकरुपमा अनिवार्य जम्मा गर्ने गरी यो खाता साचालनमा छ । यस खाताको न्यूनतम रकम

साधारण बचत

यस योजना अन्तर्गत न्युनतम रु १०००/- जम्मा गरी यो खाता खोल्न सकिनेछ यस बचत खातामा

Publications
offer
Contact Info

White Rose Saving & Credit Cooperative Ltd.

Sourekhutta
Kathmandu, Nepal
Tel : 977-1-4361422
E-mail: whiteroesaving@gmail.com

Introduction

सामुहिक हितका लागि सहकार्यको माध्यमबाट गरिने प्रयास नै सहकारी हो । मानव जीवन आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भई नै रहेको हुन्छ । यी मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तत्वहरुको विकासका लागि एकल प्रयास असम्भव हुन सक्छ जसका लागि सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । यदि व्यक्ति समुह र समुदायको प्रयास सहि तरिकाले सामुहिक हितमा लाग्ने हो भने अपेक्षित आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । सहकारी भने कै व्यक्ति र समूहको स्वतन्त्ररुपमा सामुहिक हितका पक्षमा गरिने एक सहकार्यको माध्यम हो । यसै सत्य र मर्मलाई आत्मसात गरी विभिन्न  [ Read More ]

 • whiterose
 • whiterose
 • whiterose
 • whiterose
 • whiterose
Major Schemes

Special Offers:
आफ्ना सदस्यहरुलाई निम्न सेवा प्रदान गरिनेछ :

१। बचत योजना :
सदस्यहरुलाई बचत गर्ने बानिको विकास गर्न तथा आफुसंग रहेको पुँजीको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी निम्न किसिमका बचत कार्यक्रमहरु रहेकाछन् ।

क। मासिक अनिवार्य बचत खाता (Periodic Savings )
यस संस्थाका सदस्यले मासिकरुपमा अनिवार्य जम्मा
[ Read More ]

Deposit Scheme

Sample Deposit Scheme:
आफ्ना सदस्यहरुलाई निम्न सेवा प्रदान गरिनेछ :

१। बचत योजना :
सदस्यहरुलाई बचत गर्ने बानिको विकास गर्न तथा आफुसंग रहेको पुँजीको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी निम्न किसिमका बचत कार्यक्रमहरु रहेकाछन् ।

क। मासिक अनिवार्य बचत खाता (Periodic Savings )
यस संस्थाका सदस्यले मासिकरुपमा अनिवार्य जम्मा गर्ने गरी यो खाता साचालनमा छ । यस खाताको न्यूनतम रकम अवधि र व्याजदर निम्नाअनुसार रहेकोछ । [ Read More ]

Loan Scheme

-s_ shf{ nufgLsf If]q (Loan Investment Sector) :

l;=g+

shf{ zLif{s

Jofh b/

u0fgfljlw

!

3/ hUuf shf{ -lwtf]df_

@)Ü

36bf]

@

Jofj;flos shf{ -lwtf]df_

!*Ü

36bf]

#

;fd'lxs hdfgL shf{

@)Ü

36bf]

$

z]o/ lwtf] shf{ -lwtf]df_

@!Ü

36bf]

%

JolQmut hdfgL shf{

@)Ü

36bf]

^

xfo/kr]{h shf{

!*Ü

36bf]


[ Read More ]

Board Members
 • श्री डा. रामचन्द्र भुसाल
  अध्यक्ष

 • श्री सीताराम के.सी.
  उपाध्यक्ष

 • श्री ओम शर्मा
  सचिव

 • श्री भरतप्रसाद भुसाल
  कोषाध्यक्ष

 • श्री कृष्ण कुवंर
  सदस्य

 • श्री सन्तोषी भेटवाल
  सदस्य

 • श्री शिवराज बजगाईँ
   सदस्य

 • White Rose Saving & Credit Co-operative Ltd.
  Board Member